14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Kolejny Archipelag Skarbów za nami!

niedziela, 11 października 2020
Kliknięcie otwiera galerię

Uczniowie klas 7 i 8 gminnych szkół podstawowych uczestniczyli w programie profilaktycznym rekomendowanym przez Państwową Agencję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo, w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzona została diagnoza zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży.

Program składa się z trzech modułów:
moduł A: Dwa spotkania z młodzieżą
moduł B: Spotkanie z Radą Pedagogiczną
moduł C: Spotkanie z rodzicami.
Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki  zintegrowanej. Ukierunkowany jest na osłabienie czynników ryzyka i
wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych. 

Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).
W programie wykorzystuje się następujące strategie profilaktyczne:
- modyfikowanie przekonań normatywnych, zwiększanie osobistego
zaangażowania na rzecz zdrowego stylu życia,
- ukazywanie sprzeczności między wyznawanymi wartościami a podejmowaniem
zachowań problemowych,
- wskazywanie konsekwencji zachowań ryzykownych, wzmacnianie umiejętności poznawczych i społecznych (asertywność, krytyczna refleksja nad przekazem kultury masowej, radzenie sobie z własnymi emocjami). 

Podziel się:


na górę