14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Licencja na wykonywanie krajowego transportu taksówką

piątek, 29 lipca 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Komunikat dla posiadaczy licencji na wykonywanie krajowego transportu taksówką osobową (TAXI)

Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1180).

1. Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022r. – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 219r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.2377).

 2. Po dniu 31.12.2022 r. licencje niedostosowane tracą swoją ważność. 

3. Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest  Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, który wydał przedmiotowe uprawnienie. 

4. W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Załatwienie sprawy trwa do 30 dni zgodnie z KPA.  Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi: 

1. Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2  ustawy o transporcie drogowym. 

3. Aktualny wykaz pojazdów

Opłata za zmianę licencji wynosi:

- za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji  (dot. licencji wydanych  przed dniem 01.01.2020 r.);   - za dostosowanie do wymagań określonych w ustawie - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 11% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych przed 01.01.2020 r.); 
- za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych po 01.01.2020 r.); 
- za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony do licencji – 11% opłaty jak za udzielenie licencji.

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji (2-15 lat  - 200 zł,  16-30 lat – 250 zł,  31-50 lat – 300 zł). 

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub na nr konta KBS O/Miechów  17 8591 0007 0200 0013 8080 0008 z dopiskiem – Dostosowanie licencji TAXI. 

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów: 
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. pokój 126.  tel. 41 38 300 40 wew. 66. 

Podziel się:


na górę