Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Lokal przeznaczony do najmu przy ul. M.Konopnickiej

środa, 5 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą w Miechowie  ul. H. Sienkiewicza 25 ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. M. Konopnickiej 21 w Miechowie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 SIERPNIA 2020 R. O GODZ. 1000

W SALI NR 252  URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW

I.  Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 108,07 m²  położony w pawilonie handlowo-usługowym przy  ul. M. Konopnickiej 21 w Miechowie.  Wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

Lokal  składa się z 13 pomieszczeń tj.:

1.izba ekspedycyjna o pow. użytkowej 35,27  m²

2. pomieszczenie administracyjno-szkolen. o pow. użytkowej 11,07 m²

3. izba recepturowa o pow. użytkowej 6,85 m²

4. zmywalnia o pow. użytkowej 2,43 m²

5. archiwum o pow. użytkowej 2,73 m²

6. korytarz o pow. użytkowej 12,51 m²

7. pomieszczenie porządkowe o pow. użytkowej 1,52 m²

8. przedsionek o pow. użytkowej 2,19 m²

9. WC personelu o pow. użytkowej 1,54 m²

10. pomieszczenie socjalne o pow. użytkowej 3,33 m²

11. komora przyjęć o pow. użytkowej 10,93 m²

12. magazyn o pow. użytkowej 10,38 m²

13. magazyn o pow. użytkowej 7,32 m².

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Lokal użytkowy jest dostosowany do prowadzenia apteki.

III. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi netto: 25,00 zł/ m² miesięcznie, powiększona o podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w terminie płatności do 10- ego dnia każdego miesiąca lub w terminie wskazanym w fakturze. Dodatkowo najemca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszelkich opłat (danin) o charakterze publicznoprawnym związanych z przedmiotem najmu.  Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu.

IV. Zasady aktualizacji opłat:
Wynajmującemu będzie przysługiwała możliwość raz w roku waloryzacji stawki czynszu najmu w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa GUS, każdorazowo z mocą od dnia 01 marca danego roku. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie pisemnego zawiadomienia Najemcy przez Wynajmującego, bez konieczności zawierania aneksów do Umowy. Czynsz nie podlega waloryzacji w przypadku ujemnego wskaźnika waloryzacji w danym roku kalendarzowym. Zasada aktualizacji wysokości pozostałych opłat określona będzie w umowie najmu.

V. Wadium: 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) na konto Gminy Miechów nr 49 8591 0007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów do dnia  17.08.2020r. (liczy się data uznania  na rachunku bankowym Gminy Miechów). Oferent, który nie wniesie zabezpieczenia (wadium) nie zostanie dopuszczony do  udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał można zaliczyć się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości. Osobom, które w drodze przetargu nie wylicytowały nieruchomości do wynajmu wadium wniesione w pieniądzu wynajmujący zwraca bez oprocentowania.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów. Wynajmujący przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

VI. Postanowienia końcowe

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Uczestnik ustalony, jako najemca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniana do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach

Dodatkowych  informacji udziela Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie  pok. 108 lub 113 tel. (0-41) 383-00-40 w. 46 lub 69 oraz na stronie internetowej www.miechow.eu

 /Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Meichów/

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: