Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Pomoc dla przedsiębiorców

czwartek, 14 maja 2020

W związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej co spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców działających w wielu branżach.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, na minionej sesji Rada Miejska w Miechowie przyjęła przedłożone przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów projekty Uchwał, które zakładają wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.

1. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) – to możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. gruntów, budynków i budowli znajdujących się na terenie gminy i miasta Miechów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się zmniejszenie  przychodu o co najmniej 50 % za miesiac kwiecień 2020 r. w stosunku do średniego przychodu za styczeń i luty 2020 r. w związku z ponoszeniem  negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19/.

2. Uchwała w sprawie zasad udzielenia ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Gminie Miechów lub jej jednostkom organizacyjnym - należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadające Gminie lub jednostkom organizacyjnym mogą zostać umorzone, mogą też zostać rozłożone na raty lub ich termin zapłaty może zostać odroczony, jeżeli działalność przedsiębiorcy podległa lub podlega ograniczeniu w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii lub nastąpił spadek przychodów przedsiębiorcy nie mniej niż 50% za miesiąc, za który udziela się ulgi w stosunku do średnich przychodów za miesiąc styczeń i luty 2020 roku. Ulgi o których mowa w Uchwale, udzielane będą przedsiębiorcy za okres dwóch kolejnych, następujących po sobie miesięcy. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W celu skorzystania ze wsparcia, należy złożyć odpowiednie wnioski i formularze oświadczeń stanowiące załączniki do przedmiotowych uchwał. 

Informacji w zakresie udzielanych ulg udziela:
Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pok. 123, 114 tel.: 41 38-300-40 wew. 27, 68
e-mail:
dmaciaszek@miechow.eu
jprzybyla@miechow.eu
puchto@miechow.eu

Informacji dotyczące udzielanych zwolnień z podatku od nieruchomości udziela:
Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie
pok. 115, 116, 117 tel.: 41 38- 300-40 wew. 58, 64, 60.
e-mail:
ewystup@miechow.eu
ijedras@miechow.eu
mmalicki@miechow.eu

Podziel się:

W tej kategorii: