Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

piątek, 7 sierpnia 2020

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz zgodnie z art. 15zzx  ustawy  z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień 13 sierpnia  2020 r. godzina 1000, która odbędzie się za pomocą aplikacji.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie Sesji.
2.Ustalenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.Interpelacje radnych.
6.Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Ustalenie terminu następnej Sesji.
12.Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie www.miechow.eu

 

Podziel się:

W tej kategorii: