03 Piątek, 3 grudnia 2021 Franciszek, Hilary, Ksawery
Pogoda

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

środa, 24 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  oraz  zgodnie z art. 15zzx. Ustawy  z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień  30 listopada  2021 r. godzina 12.00, która odbędzie się  w trybie zdalnym za pomocą aplikacji  Cisco Webex Meetings.

Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie : https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 12. Zamkniecie obrad Sesji Rady Miejskiej.                                                                            

 /Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/ 

Podziel się:


na górę