25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Kolejne absolutorium dla Burmistrza Miechowa

piątek, 21 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

20 czerwca, podczas Sesji Rady Miejskiej w Miechowie, którą prowadził Przewodniczący Rady Mateusz Sobecki, Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Miechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu.

Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie Gminy Miechów za rok 2023”, po czym nastąpiła debata nad dokumentem. W odniesieniu do przedstawionego Radzie raportu, Burmistrz zaprezentował zrealizowane w ubiegłym roku gminne przedsięwzięcia, które w dużej mierze realizowane były w ramach pozyskanych przez miechowski samorząd funduszy zewnętrznych. Przedstawione Radnym oraz uczestnikom sesji sprawozdanie Burmistrza obejmowało m.in.: podsumowanie wykonanych remontów dróg gminnych, inwestycji oświatowych, wodno-kanalizacyjnych, projektów ekologicznych, działań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu oraz przedsięwzięć podejmowanych w jednostkach organizacyjnych gminy Miechów.

Budżet Gminy Miechów 2023 rok - wykonanie                     

Łączna kwota  dochodów w budżecie Gminy Miechów za 2023 rok wyniosła -108 513 193,15 zł w tym:

 1. Dochody bieżące - 89 854 869,76 zł
 2. Dochody majątkowe - 18 658 323,39 zł 

 Wydatki w budżecie Gminy Miechów w 2023 roku wyniosły - 117 221 141,26 zł
 w tym:

 1. Wydatki bieżące - 89 687 496,33 zł
 2. Wydatki majątkowe - 27 533 644, 93 zł

Największe kwoty w dochodach w 2023 roku stanowiły:

 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - 23 146 426,00 zł
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 388 508,00 zł
 3. Podatek od nieruchomości - 7 686 447,42 zł
 4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 5 753 077,50 zł
 5. Podatek rolny - 2 329 151,78 zł
 6. Najem i dzierżawa składników majątkowych - 1 965 173,12 zł

 Największą pozycję po stronie wydatków w 2023 roku stanowiły: 

 1. Oświata i wychowanie - 32 727 379,76 zł
 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 357 160,02 zł
 3. Transport i łączność - 12 080 101,72 zł
 4. Gospodarka mieszkaniowa - 11 758 672,88 zł
 5. Administracja publiczna - 10 925 759,13 zł
 6. Pomoc społeczna - 8 129 230,15 zł
 7. Rodzina - 6 978 821,06 zł

 Zadania inwestycyjne i remontowe Gminy i Miasta Miechów w 2023 roku:

Drogi publiczne gminne

 • Remont ul. Jagiellońskiej w Miechowie - 1 603 058,94 zł.
 • Remont ul. Janów Górny w Miechowie - 1 082 363,47 zł.
 • Przebudowa nawierzchni pieszych Pl. Kościuszki - 857 136,76 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Przesławice – 424 325,68 zł.
 • Remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ulicy Szpitalnej - 40 287,52 zł.
 • Remont schodów na ul. Szpitalnej w Miechowie - 31 696,79 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kalina Lisiniec - 209 392,79 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej w Biskupicach - 25 000, 00 zł.
 • Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Miechowie
  -50 848,20 zł.

Drogi publiczne powiatowe

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizacje zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów
  - 250 000 00 zł.
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania obejmującego modernizację dróg powiatowych Jaksice-Przesławice-Szczepanowice, Pstroszyce I-Strzeżów II- Zapustka, Chodów-Siedliska -  208 964,70 zł.
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania obejmującego remont drogi powiatowej w miejscowości Pstroszyce I i Siedliska - 122 953,00 zł.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na zapłatę częściową za wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski i autorski
  - 3 860 835,56 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych oraz ze środków preferencyjnej „Pożyczki na rewitalizację - II” pozyskanej z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Oświata i wychowanie

 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie (wydatkowano środki na opracowanie poszczególnych etapów dokumentacji projektowej) - 253 995,00 zł.
 • Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectw: Dziewięcioły - 1 000,00 zł, Glinica - 2 000,00 zł, Pojałowice 
  - 25 035,44 zł, Zarogów - 2 000, 00 zł, Szczepanowice - 2 000,00 zł, Parkoszowice 
  - 2 000,00 zł, Wymysłów - 2 000,00 zł. (Kontynuacja zadania - wydatkowano środki na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych) - 68 680,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

 • Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych (Wymiana starych kotłów na kotły gazowe, biomasę oraz pompy ciepła w  budynkach/lokalach mieszkalnych). Wypłacono dotacje dla 137 mieszkańców - 1 917 411,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, (Montaż 38 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na 4 budynkach użyteczności publicznej) - 1 720 074,58 zł. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (W ramach projektu zamontowano łącznie 137 instalacji solarnych, 319 fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych oraz na 4  budynkach użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu: 7 375 722,71 zł).

Pomoc społeczna

 • Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie – wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji - 64 380,41 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 7 na terenie Gminy Miechów.– 1 105 481,88 zł. (Zadanie wieloletnie - płatność końcowa). Zadanie dofinansowane ze środków pozyskanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostała działalność

 • Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP na terenie Gminy Miechów
  w miejscowości Brzuchania, Bukowska Wola i Sławice Szlacheckie - 2 201 427,28 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice. (Głęboka termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2  (Zadanie wieloletnie). Poniesiono koszty na zapłatę za wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na LED, częściową zapłatę za termomodernizacje obiektów szkoły, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad fotowoltaiką, oświetleniem oraz za nadzór autorski - 1 952 636,97 zł. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury
  w Miechowie przy ul. Racławickiej 10 (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wykonanie I etapu SSP) - 35 647,56 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Remont Pomnika z Orłem na Rynku w Miechowie - 168 549,20 zł.
 • Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie - 380 815,93 zł. (Zadanie dofinansowane
  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 • Kontynuacja termomodernizacji oraz remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kalinie Lisiniec - 24 663,71 zł.
 • Kontynuacja remontu świetlicy wewnątrz i na zewnątrz budynku w Poradowie - środki z Funduszu Sołeckiego Poradów - 10 150,00 zł.
 • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z przebudową i rozbudową amfiteatru - przygotowanie i opracowanie dokumentacji - konkurs architektoniczny (zapłata za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego) - 95 682,30 zł.

Fundusz Sołecki ­

Na zadania realizowane w 34 miejscowościach gminnych w ramach 11 edycji Funduszu Sołeckiego wydatkowano - 725 850,40 zł. 

Podziel się:


na górę