25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Nabór wniosków na bezpłatne użyczenie kompostownika

piątek, 21 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

 Ogłoszenie o naborze Wniosków na bezpłatne użyczenie na potrzeby własne, pojemników służących do kompostowania bioodpadów

 Gmina Miechów ogłasza nabór wniosków na bezpłatne użyczenie na potrzeby własne, pojemnika przeznaczonego do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstwa domowego (kompostownika)

Podstawowym warunkiem użyczenia kompostownika jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miechów oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Miechów.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

  1. Po złożeniu wniosku, pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM w Miechowie przeprowadzą weryfikację prawdziwości złożonego oświadczenie w zakresie ilości zadeklarowanych osób, porównując go danymi z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. Po stwierdzeniu niejasności, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień w określonym terminie,
  3. Wnioski niespełniające kryterium zostaną odrzucone,
  4. Pierwszeństwo w otrzymaniu kompostownika będą mieli Wnioskodawcy deklarujący największą ilość osób w gospodarstwie domowym,
  5. W przypadku większej ilości Wnioskodawców z tą samą ilością zadeklarowanych osób, o bezpłatnym użyczeniu kompostownika zadecyduje kolejność złożenia wniosku,
  6. Po zatwierdzeniu wszystkich danych zawartych we wniosku, zawarta zostanie umowa pomiędzy Gminą Miechów, a Biorącym w użyczenie.
  7. Po podpisaniu umowy wyznaczony zostanie termin przekazania kompostownika. Kompostownik zostanie przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym przez przedstawicieli Gminy Miechów upoważnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów,

Wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu: od dnia 26.06.2024 r. do dnia 10.07. 2024 r. 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów ulica H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska pok. 207, 209 tel. 413882572, 413882575 e-mail: rsliwa@miechow.eu, mkuchna@miechow.eu

Gmina Miechów informuje, że zakup kompostowników jest dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania ”Wsparcie finansowe dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”.

Podziel się:


na górę