Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Opłata śmieciowa - dlaczego wzrasta ?

czwartek, 21 listopada 2019

1. Dlaczego Gminy odpowiadają za odbiór odpadów komunalnych?

Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j.) i obowiązuje od 2013 roku.

2 . Co jest finansowane z opłaty wniesionej przez mieszkańca?

Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłaty są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dlaczego koszty odpadów rosną? 

Z niepokojem obserwujemy tendencje wzrostowe cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju.
W uzasadnieniu przedstawianym samorządom podaje się między innymi:
-wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce gdzie trafiają odpady)
-wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), które w roku 2017 wynosiły 24 zł/tonę odpadów, a w roku 2020 będą wynosić 270 zł/tonę
- wzrost cen prądu dla przedsiębiorców
- wzrost cen paliwa
- wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń
- dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów)
- znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych
- brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Przedstawiciele Gmin zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia niezwłocznych zmian w organizacji systemu gospodarowania odpadami, kierując do instytucji centralnych kolejne wnioski.

4. Jakie były stawki w ostatnich latach w Gminie Miechów ? 

Rok

Stawka opłaty za odpady segregowane

2013-2014 

4,00zł/osobę/miesiąc

2015

5,50 zł/osobę/ miesiąc

2016-2018     

6,50 zł/osobę/miesiąc

2019

9,50 zł/osobę/miesiąc


Powyższe stawki były jednymi z najniższych w skali kraju. Wynikały z kosztów systemu, którego głównym składnikiem była i jest usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

 5. Jaka jest obecnie (w 2019 roku) stawka opłaty w Gminie Miechów, a jakie są w innych gminach ?
Obecnie obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miechów:

  • 9,50 zł/osobę/miesiąc za odpady segregowane
  • 16,50 zł/osobę/miesiąc za odpady zmieszane.

Stawki opłat za odpady segregowane obowiązujące obecnie (w 2019 roku) w wybranych gminach na terenie województwa małopolskiego.

Gmina

Stawka opłaty  za odpady segregowane (zł/osoba/miesiąc)

Liszki

21,00 zł

Słomniki 

18,00 zł 

Proszowice

23,00 zł

Zielonki

24,00 zł

Oświęcim

14,00 zł 

Tarnów

18,00 zł

Nowy Targ

16,00 zł

Lisia Góra

16,00 zł

Olkusz

                                            22,00 zł (od 1 listopada 2019 r. )

Wieliczka 15,00 zł

Dąbrowa Tarnowska

16,00 zł

6. Jak liczona jest stawka opłaty na kolejny rok ?

W dniu 14 listopada b.r. Rada Miejska w Miechowie przyjęła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 w wysokości 20zł/osobę/miesiąc za odpady segregowane. Opłata została wyliczona w oparciu o kwotę wynikającą z oferty, którą złożyła w przetargu tylko jedna firma – MPGO sp. z o.o. w Krakowie. Uwzględniono także zniżkę w wysokości 1,00zł/osobę/miesiąc w przypadku deklaracji kompostowania bioodpadów.
Oferta przetargowa:
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów: 3 823 200,00 zł
  • Utworzenie i prowadzenie Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych: 309 744,00 zł
    Suma: 4 132 944,00 zł

Sposób wyliczenia stawki:
-ilość osób faktycznie zamieszkałych (na stałe) w Gminie Miechów
-ze złożonych deklaracji: 17 590
w tym:

  • Odbiór odpadów bez kompostownika deklaruje 9204 mieszkańców 9204 x 20,00zł x 12m-cy = 2 208 960,00 zł.
  • Odbiór odpadów z kompostowaniem bioodpadów deklaruje 8386 mieszkańców 8386 x 19,00zł x12m-cy = 1 912 008,00 zł.
    Suma: 4 120 968,00 zł.

Podsumowując:
4 120 968,00 zł (dochodu) - 4 132 944,00 zł/rok (wydatki wyłącznie na odbiór, unieszkodliwianie i prowadzenie punktu zbiórki) = - 11 976,00 zł (braku).

Z przedstawionych obliczeń wynika, że przy zaproponowanej (przyjętej) stawce w wysokości 20zł /osobę/ miesiąc nie wliczając kosztów administracyjnych i kosztów edukacji ekologicznej system gospodarki odpadami nie zostanie zbilansowany.

Mając to na uwadze, obecnie i po raz kolejny trwa weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem osób faktycznie zamieszkałych na terenie naszej Gminy oraz ofert w przetargach ogłaszanych przez kolejne gminy. W przypadku zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stawka opłaty zostanie obniżona.
W najbliższych tygodniach kolejne gminy w Polsce będą podejmowały uchwały w sprawie zmiany stawek na rok 2020.

7. Ile odpadów produkują mieszkańcy naszej gminy ?

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Miechów

Rok

Ilość wytworzonych ogółem odpadów

Ilość  odpadów w kg/mieszkańca/rok

2015

1623,20 Mg

92

2016

1876,55 Mg

106

2017

2730,24 Mg

154

2018

3039,85 Mg

172

Odpady komunalne zebrane z terenu województwa małopolskiego(średnia dla województwa)

Rok

Ilość wytworzonych ogółem odpadów

Ilość  odpadów w kg/mieszkańca/rok

2015

887 031 Mg

263

2016

954 840 Mg

282

2017

1 029 455 Mg

303

2018

1 127 223 Mg

331

8. Czy możemy nie segregować odpadów ?

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) wprowadziła obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej uchwałą Rady Miejskiej za odpady zbierane selektywnie.

W Gminie Miechów Rada Miejska uchwałą z dnia 14 listopada b.r. uchwaliła opłatę podwyższoną w wysokości 40,00 zł/osobę/miesiąc przy braku segregacji odpadów.
Podziel się: