23 Sobota, 23 września 2023 Róża, Apolinary, Filip
Pogoda

Ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek węglowy

czwartek, 24 listopada 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że wnioski o dodatek węglowy i dodatki do innych źródeł ciepła można składać wyłącznie do 30 listopada 2022 br.

Zgodnie z art. 26 , 31 i 36 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zmieniła się grupa gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku węglowego oraz sposób weryfikacji i przyznawania wniosków o dodatek węglowy.

Możliwe będzie przyznanie więcej, jak jednego dodatku na ten sam adres budynku, o ile zostaną spełnione warunki istnienia osobnego lokalu i gospodarstwa domowego pod tym samym adresem.

"Gospodarstwu domowemu zajmującemu lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • Zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz 
  • Wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.”

Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego), powyższy zapis należy rozumieć następująco: Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego. Tu należy wskazać, że jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie było wcześniej zgłoszone do CEEB, to gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu – bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku.

Wsparcie oddzielnych gospodarstw

Nie jest możliwe przyznanie kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym, bowiem dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu (czasami sztucznie podzielonych) gospodarstw domowych.

Nowe przepisy dotyczą tylko postępowań niezakończonych oraz nowo złożonych wniosków.

Jeżeli mieszkaniec gminy otrzymał już decyzję odmowną, która stała się prawomocna lub postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a uważa, że zamieszkuje osobny lokal w danym budynku (względem, którego jest wola i możliwość nadania osobnego numeru), gdzie prowadzi osobne gospodarstwo domowe, celem rozpoznania sprawy w oparciu o aktualne przepisy musi ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, pod nr tel. 41 38 211 60 lub mailowo: gops@gops.miechow.pl.

Podziel się:


na górę