25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

piątek, 14 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

 Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 20 czerwca 2024 r. godzina 1300, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miechów za 2023 rok.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miechów za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 14. Zamkniecie obrad Sesji Rady Miejskiej.

Transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

Stosowanie do zaplanowanego porządku obrad, na sesji odbędzie się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Miechów za 2023 rok.  Zgodnie z art. 28 aa ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w debacie głos mogą zabierać radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej dnia 19 czerwca br. Zgłoszenie do udziału w debacie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

 /Mateusz Sobecki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę