27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

wtorek, 30 stycznia 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 1 do 29 lutego 2024 r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww ustawy z dnia 10 marca 2006r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 roku ( Dz. U. z 2023 poz.2674) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 roku nie zmienia się stawka zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 1,46 zł za 1 litr.

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro), tel. 41/388 25 74 lub  41/388 25 73

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę