19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Gminny program rewitalizacji. Konsultacje społeczne

czwartek, 25 stycznia 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25.01.2024 r. do 28.02.2024 r. w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@miechow.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Miechowa, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 25.01.2024 r. do 28.02.2024 r. do godz. 15:00;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Mariola Stęposz, Urząd Gminy i Miasta Miechowa, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 203, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16.02.2024 r. w godz. 9:00-10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta Miechowa (sala nr 251). Podczas spotkania omówiony zostanie projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy;
 • elektronicznej ankiety, dostępnej na stronie Urząd Gminy i Miasta Miechowa pod adresem:

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/rewitalizacja/ przez okres trwania konsultacji;

 • konsultacji z grupą przedstawicielską w postaci Komitetu Rewitalizacji ukonstytuowanego zgodnie z Uchwałą Nr XIX/281/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy i Miasta Miechowa, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, mapa obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 25.01.2024 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja 2024”;
 • w Urzędzie Urząd Gminy i Miasta Miechowa, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200, pokój nr 203 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Podziel się:


na górę