25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Gminny Program Rewiatalizacji. Konsultacje społeczne

środa, 3 lipca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2024-2032

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje
o terminie konsultacji społecznych przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2024-2032.

W związku z zakończeniem obowiązywania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 oraz opracowaną Ewaluacją ex post Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 przystąpiono do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2024-2032. Program koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 5 lipca 2024 roku do 9 sierpnia 2024 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@miechow.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 5.07.2024 r. do 9.08.2024 r. do godz. 15:00;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Mariola Stęposz, Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 203, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17.07.2024 r. w godz. 9:00-10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta Miechowa (sala nr 251). Podczas spotkania omówiony zostanie projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy;
 • konsultacji z grupą przedstawicielską w postaci Komitetu Rewitalizacji ukonstytuowanego zgodnie z Uchwałą Nr XIX/281/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2024-2032
i formularz konsultacyjny dostępne będą od 5 lipca 2024 r.:

 • w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200, pokój nr 203
  w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę