19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Gospodarowanie odpadami

Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021. 888 t.j ze zmianami) i obowiązuje od 2013 roku.

Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
3) obsługi administracyjnej tego systemu 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Co możemy zrobić by zmniejszyć koszty ?

  • Rzetelne i uczciwe wypełniajmy deklaracje śmieciowe
  • Dążyć do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
  • Prowadzić przydomowy kompostownik, co pozwala zagospodarować odpady, które powstają w naszych gospodarstwach 
  • Przedsiębiorcy winni przestrzegać zasady niemieszania odpadów z działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi.

Aplikacja wykrywająca niespójności w deklaracjach

Gmina Miechów przystąpiła do pilotażowego Programu GovTech, polegającego na wdrożeniu aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aplikacja umożliwi weryfikacje zakresu danych pochodzących z większej liczby źródeł i ułatwi to wskazanie nieruchomości,  w stosunku do których istnieją uzasadnione wątpliwości, jeśli chodzi o liczbę zadeklarowanych mieszkańców.

Kontrole Straży Miejskiej

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych daje strażnikom miejskim prawo ukarania mandatem właściciela nieruchomości, który nie złożył deklaracji śmieciowej, a także tego, który zadeklarował, że kompostuje odpady nie posiadając kompostownika. Mandat grozi także za brak aktualizacji danych w deklaracji śmieciowej – np. w sytuacji, gdy pojawi się nowy lokator czy urodzi się dziecko.

W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów:

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (zasady odbioru odpadów komunalnych) tel. 41 38 300 40 wew. 44, pok. 209.

Referat Podatków (stawki i deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi) tel. 41 38 300 40 wew. 51, pok.107.

na górę

Podziel się: