27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

Pojemniki, worki

W drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez UGiM wybrano przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2022. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Krakowie.

Odpady zmieszane odbierane będą z pojemników/kontenerów. Przedsiębiorca  w ramach umowy podpisanej z Gminą Miechów ma udostępnić każdemu mieszkańcowi zamieszkującemu na nieruchomości (zgodnie ze złożoną deklaracją) pojemnik o obj. 30l na każdą nieruchomość, jednak nie mniej niż 1 poj.60l.
W przypadku, gdy określona objętość pojemnika nie zaspokaja potrzeb danej nieruchomości, właściciel może zaopatrzyć się we własny pojemnik spełniający normę krajową PN-EN 840, bo tylko wtedy jest on przystosowany do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem tzw. chwytaków grzebieniowych, może być mechanicznie opróżniany.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów w zabudowie jednorodzinnej dopuszczone są pojemniki o obj. 60l, 120l lub 240l. W zabudowie wielolokalowej kontenery dostosowane do potrzeb danej nieruchomości o obj. 1,1m3, 2,5m3, 7m3, 10m3, 12m3 itp.

Odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą tak jak dotychczas w workach o poj. 60l, 120l, 240l, zaś w zabudowie wielolokalowej i zamieszkania zbiorowego z pojemników/kontenerów o odpowiedniej kolorystyce, w tym pojemników typu „dzwon”. 

Zachowana zostaje zasada, że za każdy wystawiony worek pełny, właściciel dostaje jeden worek pusty w tym samym kolorze. W przypadku chwilowej, zwiększonej ilości odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomości, gdy ilość worków jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki do segregacji  w Biurze Obsługi Klienta MPGO sp. z o.o. przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie lub w Wydziale IOŚ pok. 209 IIp. budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Właściciele/zarządcy nieruchomości wielolokalowych i zamieszkania zbiorowego ustalają ilość i wielkość pojemników/kontenerów oraz miejsce ich lokalizacji z przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne.

Kontakt do Biura Obsługi Klienta Firmy MPGO sp. z o.o. oddz. Miechów 

Numery telefonu:

(41) 38 30 285,
785011050,
785011080

na górę