27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

Deklaracje, opłaty

W dniu 22 grudnia 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XX/313/2020 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie zmiany związane z gospodarką odpadami należy składać na obowiązujących drukach deklaracji.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej lub wynajętej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji.

Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż jest to termin nieprzekraczalny - jeśli zmiana zostanie złożona  po tym terminie, opłata zostanie zmniejszona od daty złożenia.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady.

Bardzo ważną zmianą w obowiązujących przepisach jest wprowadzenie kar za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Niezależnie od postępowania o wykroczenie prowadzone też są postępowania w sprawie naliczenia właściwej zaległej opłaty wraz z odsetkami karnymi.

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, zobowiązani są zgłaszać do zarządcy budynku (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty), który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Na sesji Rady Miejskiej w Miechowie w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXX/490/2021 przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mocą obowiązującą od 1 lutego 2022 r. w wysokości odpowiednio:

  • w  przypadku nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 33,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie za prowadzenie kompostownika

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/2021 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30  grudnia 2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia została ustalona na 6,00 zł. od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obsługa Gospodarki Odpadami Komunalnymi (w zakresie: deklaracje, kompostowniki, opłaty, zwolnienia, zaległości) prowadzona jest przez Referat Podatków.

e-mail: gmina@miechow.eu

Numery telefonu:  (41) 38 300 40 wew.51 lub 58

na górę