27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych

W roku 2022 bez mian pozostają również zasady funkcjonowania PZOP zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie. Utrzymano zasadę, że Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych będzie dostępny dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminy Miechów od poniedziałku do piątku w godz. od 10: 00 do 14.00 oraz w soboty w godz. 7.00 do 12.00. Odpady powinny być dostarczane własnym transportem i posegregowane na odpowiednie rodzaje, zgodnie z Regulaminem PZOP. 

W Punkcie przyjmowane będą odpady komunalne (pochodzące z gospodarstw domowych) następujących rodzajów: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych (od rowerów, motorowerów, motocykli, quadów, samochodów osobowych), odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, zużyte termometry rtęciowe, świetlówki, lampy fluoroscencyjne, przepracowane oleje itp.), odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, przeterminowane leki i produkty lecznicze, a także odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki . Przeterminowane leki i produkty lecznicze mieszkańcy Gminy Miechów mogą oddawać również do wyznaczonych aptek/punktów.                                                                               

W razie potrzeby do PZOP będzie można oddać (posegregowane na frakcje): papier  i tekturę (w tym opakowania z tych materiałów), szkło (opakowania ze szkła), metale (w tym opakowania z metali), opakowania wielomateriałowe. Tego rodzaju odpady będzie można oddawać bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko i wyłącznie wtedy, gdy pochodzą z gospodarstwa domowego - mieszkania.    

Ilość odpadów remontowo - budowlanych oddawanych do systemu przez mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie. W ciągu roku z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej / lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej i zamieszkania zbiorowego będzie można oddać nie więcej niż 1 pojemnik/ worek Big-Bag o objętości 1100l. Taka ilość może być odebrana z terenu nieruchomości lub oddana do PZOP.

Podobnie bez zmian pozostają zasady dotyczące odbioru odpadów „bio”. Bioodpady pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, ogródków przydomowych w postaci skoszonej trawy, liści, chwastów, gałęzi przyjmowane będą w PZOP (od mieszkańców niedeklarujących kompostowania odpadów). Odpady drewna pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów przyjmowane będą tylko w formie zrębków drzewnych.

Jeżeli ilość dostarczonych do Punktu odpadów będzie wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, to pracownik PZOP ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych odpadów lub przyjąć je za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym u przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Przypominamy, że do gminnego systemu mogą być oddawane tylko i wyłącznie odpady komunalne, czyli wytworzone w gospodarstwie domowym - mieszkaniu. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstwa rolnego powinny być oddawane na podstawie odrębnej umowy zawartej między przedsiębiorcom/rolnikiem, a firmą posiadającą stosowne zezwolenia.

Kontakt do Biura Obsługi Klienta Firmy MPGO /Prowadzącego PZOP 

Numery telefonu:

(41) 38 30 285,
785011050,
785011080

e-mail: miechow@mpgo.krakow.pl 

na górę