22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Nasze śmieci

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Miechów

Od 1 stycznia 2021r. zaczynają obowiązywać kolejne zmiany dotyczące odpadów komunalnych. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. Rada Miejska w Miechowie w dniu 21 września b.r. dostosowała Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów, jak również uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów.

Na ich podstawie uległa zmianie przede wszystkim częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów z terenów wiejskich naszej Gminy. Zgodnie z nowymi zasadami odpady tego typu w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane 2 razy w miesiącu, podobnie jak ma to miejsce w zabudowie jednorodzinnej w mieście. Z zabudowy wielolokalowej na terenach wiejskich w/w odpady będą odbierane 4 razy w miesiącu.

Odbiór odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej, tak na terenach wiejskich, jak i miejskich pozostaje bez zmian i odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach: z terenu wsi 1 raz w miesiącu, z terenu miasta 2 razy w miesiącu. Bez mian pozostaje również częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości wielolokalowych  i zamieszkania zbiorowego z terenu miasta.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (pochodzące wyłącznie od rowerów, motorowerów, motocykli, quadów, samochodów osobowych) będą odbierane tak jak dotychczas 2 razy do roku w tzw. zbiórkach „sprzed posesji” zgodnie z harmonogramem.

Przeterminowane leki i produkty lecznicze nadal będą zbierane w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Szpitalnej 3 i w dwóch aptekach tj.: Apteka Prywatna –Anna Gajos- Jaworska przy ul. Wesoła 4 oraz „Niezapominajka” przy ul. Piłsudskiego 1. Dodatkowo tego rodzaju odpady pochodzące z gospodarstw domowych bez ograniczeń będzie można oddawać do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych, który mieści się przy ulicy M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony marketu INTER-MARCHE lub od strony ulicy Racławickiej).

Od stycznia 2021r. mieszkańcy samodzielnie przyjmujący produkty lecznicze w formie iniekcji i/lub prowadzący monitoring poziomu substancji we krwi,  w szczególności korzystający z jednorazowych igieł i strzykawek będą mogli nieodpłatnie oddać tego rodzaju odpady niebezpieczne do PZOP.

Kolejną nowością, jaka została wprowadzona od stycznia 2021r., to rodzaje odpadów komunalnych zbieranych w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych. Dotychczas zbierano tam: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych (od rowerów, motorowerów, motocykli, quadów, samochodów osobowych), odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, zużyte termometry rtęciowe, świetlówki, lampy fluoroscencyjne, przepracowane oleje itp.), odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.       

Od 1 stycznia 2021r. do PZOP w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi będzie można oddawać zebrane selektywnie odpady komunalne nast. rodzajów: papier  i tektura (w tym opakowania z tych materiałów), szkło (opakowania ze szkła), metale (w tym opakowania z metali), opakowania wielomateriałowe. Tego rodzaju odpady będzie można oddawać bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko i wyłącznie wtedy, gdy są one właściwie posegregowane i pochodzą z gospodarstwa domowego - mieszkania.

Ilość odpadów remontowo - budowlanych oddawanych przez mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie. W ciągu roku z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej / lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej i zamieszkania zbiorowego będzie można oddać nie więcej niż 1 pojemnik/ worek Big-Bag o objętości 1100l. Taka ilość może być odebrana z terenu nieruchomości lub oddana do PZOP.

Bioodpady pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, ogródków przydomowych w postaci skoszonej trawy, liści, chwastów, gałęzi przyjmowane będą w PZOP bez ograniczeń (od mieszkańców niedeklarujących kompostowania odpadów). Odpady drewna pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów przyjmowane będą tylko w formie zrębków drzewnych.

Utrzymano zasadę, że Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych odpady powinny być dostarczane przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14.00 oraz w soboty w godz. 7.00 do 12.00.

Jeżeli ilość dostarczonych do Punktu odpadów będzie wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, to pracownik PZOP ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych odpadów lub przyjąć je za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym u przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Przypominamy, że do gminnego systemu mogą być oddawane tylko i wyłącznie odpady komunalne, czyli wytworzone w gospodarstwie domowym - mieszkaniu. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstwa rolnego powinny być oddawane na podstawie odrębnej umowy zawartej między przedsiębiorcom/rolnikiem, a firmą posiadającą stosowne zezwolenia.

W drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez UGiM wybrano przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2021. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Krakowie.

Tak jak dotychczas, przedsiębiorca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej, w tym również odpadów remontowo- budowlanych (spełniających warunki opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku) oraz bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, (jeśli nie są zagospodarowane na nieruchomości w przydomowym kompostowniku).

Odpady zmieszane odbierane będą z pojemników/kontenerów. Przedsiębiorca w ramach umowy ma udostępnić każdemu mieszkańcowi zamieszkującemu na nieruchomości (zgodnie ze złożoną deklaracją) pojemnik o obj. 30l, jednak nie mniej niż 1 poj.60l na każdą nieruchomość. W przypadku, gdy określona objętość pojemnika nie zaspokaja potrzeb danej nieruchomości, właściciel może zaopatrzyć się we własny pojemnik spełniający normę krajową PN-EN 840, bo tylko wtedy jest on przystosowany do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem tzw. chwytaków grzebieniowych, może być mechanicznie opróżniany. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów w zabudowie jednorodzinnej dopuszczone są pojemniki o obj. 60l, 120l lub 240l. W zabudowie wielolokalowej kontenery dostosowane do potrzeb danej nieruchomości o obj. 1,1m3, 2,5m3, 7m3, ,10m3, 12m3 itp.

Odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą tak jak dotychczas w workach o poj. 60l, 120l, 240l, zaś w zabudowie wielolokalowej i zamieszkania zbiorowego z pojemników/kontenerów o odpowiedniej kolorystyce, w tym pojemników typu „dzwon”.

Zachowana zostaje zasada, że za każdy wystawiony worek pełny, właściciel dostaje jeden worek pusty w tym samym kolorze. W przypadku chwilowej, zwiększonej ilości odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomości, gdy ilość worków jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki do segregacji  w Biurze Obsługi Klienta MPGO sp. z o.o. przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie lub w Wydziale IOŚ pok. 209 IIp. budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Kontakt do Biura Obsługi klienta Firmy MPGO 

Numery telefonu :041 38 30 285, 785011050, 785011080

e-mail : miechow@mpgo.krakow.pl

Kontakt do UGiM w Miechowie – Obsługa Gospodarki Odpadami Komunalnymi

e- mail: gmina@miechow.eu

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (odbiór odpadów, harmonogramy, zasady segregacji, pojemniki, worki ):

Numery telefonu:  41 3830040 wew.44 lub 54

Referat Podatków ( deklaracje, kompostowniki, opłaty, zwolnienia, zaległości)

Numery telefonu:  41 3830040 wew.51  lub 58 


W dniu 22 grudnia 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XX/313/2020 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie zmiany związane z gospodarką odpadami należy składać na nowych drukach deklaracji.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej lub wynajętej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji.

Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż jest to termin nieprzekraczalny - jeśli zmiana zostanie złożona  po tym terminie, opłata zostanie zmniejszona od daty złożenia.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady.

Bardzo ważną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie kar za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Niezależnie od postępowania o wykroczenie prowadzone też są postępowania w sprawie naliczenia właściwej zaległej opłaty wraz z odsetkami karnymi.

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, zobowiązani są zgłaszać do zarządcy budynku (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty), który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Na sesji Rady Miejskiej w Miechowie w dniu 26 marca 2021 r. przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości odpowiednio:

  • w  przypadku nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie za prowadzenie kompostownika

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/349/2021 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 marca 2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia została ustalona na 4,00 od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do pobrania:

Przeczytaj także:

na górę