Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Nasze śmieci A A A RSS pdf drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Miechów

Od 1 stycznia 2020r. zaczynają obowiązywać kolejne zmiany dotyczące odpadów komunalnych. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579). Przywołany akt prawny narzucił obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W chwili obecnej każdy jest zobligowany do selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych. Kto nie będzie wykonywał tego obowiązku musi się liczyć z nałożeniem na niego opłaty podwyższonej.

Na rok 2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 20,00 zł. miesięcznie od mieszkańca, jeżeli opady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku odpady będą odebrane jako” zmieszane odpady komunalne” i naliczona zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości dwukrotnej stawki za gospodarowanie odpadami tj. 40,00 zł  od mieszkańca miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki, w których są kompostowane bioodpady mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 2,00 zł. od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym, stawka od osoby w takich gospodarstwach wynosi 18,00 zł.

O wysokości opłaty za rok 2020 właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną powiadomieni stosownym pismem z Referatu Podatków UGiM.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Termin złożenia nowej deklaracji 31.01.2020r.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez UGiM wybrano przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2020. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Krakowie.

Tak jak dotychczas, przedsiębiorca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej, w tym również odpadów budowlano - remontowych (spełniających warunki opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku) oraz bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, (jeśli nie są zagospodarowane na nieruchomości  w przydomowym kompostowniku).

Zgodnie z zasadą określoną w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 w celu ograniczenia strumienia odpadów trafiających do gminnego systemu, odpady biodegradowalne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach, biogazowniach lub do karmienia zwierząt.

Odpady zmieszane odbierane będą z pojemników/kontenerów. Przedsiębiorca w ramach umowy ma udostępnić każdemu mieszkańcowi zamieszkującemu na nieruchomości (zgodnie ze złożoną deklaracją) pojemnik o obj. 30l. W przypadku, gdy określona objętość pojemnika nie zaspokaja potrzeb danej nieruchomości, właściciel może zaopatrzyć się we własny pojemnik spełniający normę krajową PN-EN 840, bo tylko wtedy jest on przystosowany do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem tzw. chwytaków grzebieniowych, może być mechanicznie opróżniany. Pojemnik ten powinien być koloru czarnego opatrzony napisem „Zmieszane odpady komunalne”.
Dopuszcza się gromadzenie odpadów zmieszanych w pojemnikach innego koloru niż zalecany, przy czym powinien on być koniecznie oznaczony w/w napisem. Odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą tak jak dotychczas w workach odpowiedniego koloru, zaś w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego z pojemników/kontenerów.

Zachowana zostaje zasada, że za każdy wystawiony worek pełny, właściciel dostaje jeden worek pusty w tym samym kolorze. W przypadku chwilowej, zwiększonej ilości odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomości, gdy ilość worków jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki do segregacji w Biurze Obsługi Klienta MPGO sp. z o.o. przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie lub w Wydziale IOŚ pok. 209 IIp. budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (pochodzące od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych) oraz inne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane tak jak dotychczas 2 razy do roku w tzw. zbiórkach „sprzed posesji”. Przeterminowane leki są i nadal będą zbierane w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Szpitalnej 3 i w wybranych aptekach tj.: Apteka Prywatna –Anna Gajos- Jaworska przy ul. Wesoła 4 oraz „Niezapominajka” przy ul. Piłsudskiego 1.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi nadal będzie funkcjonował Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP). Punkt mieści się przy ulicy M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony marketu INTER-MARCHE) i obsługiwany będzie w ramach umowy przez MPGO sp. z o.o. w Krakowie.

W Punkcie tym zbierane będą: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych (od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych), odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 1100l objętości pojemnika na każdą nieruchomości jednorodzinną lub zagrodową/na każdy lokal mieszkalny w zabudowie wielkorodzinnej i zamieszkania zbiorowego/w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Przyjmowane będą jak dotychczas odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, przy czym pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów odpady drewna, będą przyjmowane tylko i wyłącznie w formie zrębków. Do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych odpady powinny być dostarczane przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14.00 oraz w soboty w godz. 7.00 do 12.00. Jeżeli ilość dostarczonych do Punktu odpadów będzie wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, to pracownik PZOP ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych odpadów lub przyjąć je za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym u przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Dla roku 2020 wartości te kształtują się następująco:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, – 50%,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne), – 70 %,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do 16 lipca 2020r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)    obsługi administracyjnej tego systemu;

4)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

Zestawienie przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania usług asenizacyjnych

   1. ANJAR – Anna Czekaj – Strzeżów II nr 5, 32-200 Miechów – tel. 668-049-457

   2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o. - ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów – tel. 41-383-11-19,

   3. TOI TOI Polska sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22-614-59-79

   4. WC Serwis sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32-278-45-31

   5. AUTO-AS Grzegorz Iwan, Jakubowice 99, 28-440 Działoszyce, te. 888-763-829

   6. mToilet spółka z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, tel.538 140 239