Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Nasze śmieci A A A RSS pdf drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Miechów

Od 1 stycznia 2019r. zaczynają w naszej Gminie obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany w segregacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Przedmiotowy akt prawny ujednolicił w całym kraju reguły dot. tej problematyki, w tym również kolorystykę pojemników służących do zbierania odpadów.

W związku z powyższym Rada Miejska w Miechowie przyjęła w dniu 7 czerwca 2018r. uchwałę Nr XXXIX/616/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów z datą obowiązywania od 1 stycznia 2019r. Zgodnie z przyjętymi normami od tej granicznej daty mieszkańcy naszej Gminy będą zobowiązani do segregacji odpadów z podziałem na 4 frakcje (dotychczas było 5) według następującego schematu:

- pojemnik/worek w kolorze żółtym przeznaczony do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, wielomateriałowych, w tym szczególnie opakowań wykonanych z tych materiałów

- pojemnik/ worek w kolorze niebieskim przeznaczony do zbierania odpadów papieru i tektury, w tym opakowań z tych materiałów

- pojemnik/worek w kolorze zielonym przeznaczony do zbierania odpadów ze szkła, w tym opakowań szklanych (bezbarwnych i kolorowych)

- pojemnik/worek w kolorze brązowym przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – zielonych z ogrodów i parków (tylko wtedy, gdy nie są one kompostowane na nieruchomości)

W drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez UGiM wybrano przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2019. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o w Krakowie.

Tak jak dotychczas, przedsiębiorca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej, w tym również odpadów budowlano - remontowych (spełniających warunki opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku) oraz zielonych, (jeśli nie są zagospodarowane na nieruchomości).

Zgodnie z zasadą określoną w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 odpady biodegradowalne w celu ograniczenia strumienia odpadów, powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach, biogazowniach lub do karmienia zwierząt.

Odpady zmieszane odbierane będą z pojemników/kontenerów. Przedsiębiorca w ramach umowy ma udostępnić każdemu mieszkańcowi zamieszkującemu na nieruchomości (zgodnie ze złożoną deklaracją) pojemnik o obj. 30l. W przypadku, gdy określona objętość pojemnika nie zaspokaja potrzeb danej nieruchomości, właściciel może zaopatrzyć się we własny pojemnik spełniający normę krajową PN-EN 840, bo tylko wtedy jest on przystosowany do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem tzw. chwytaków grzebieniowych, może być mechanicznie opróżniany.

Pojemnik ten powinien być koloru czarnego opatrzony napisem „Zmieszane odpady komunalne”. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zmieszanych w pojemnikach innego koloru niż zalecany w rozporządzeniu ministra, przy czym powinien on być koniecznie oznaczony w/w napisem.

Odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą tak jak dotychczas w workach odpowiedniego koloru, zaś w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego z pojemników w nowo obowiązującej kolorystyce.

Zachowana zostaje zasada, że za każdy wystawiony worek pełny, właściciel dostaje jeden worek pusty w tym samym kolorze. W przypadku chwilowej, zwiększonej ilości odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomości, gdy ilość worków jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki do segregacji  w Biurze Obsługi Klienta MPGO sp. z o.o. przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie lub  w Wydziale IOŚ pok. 209 II p. budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (pochodzące od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych) oraz inne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane tak jak dotychczas 2 razy do roku w tzw. zbiórkach „sprzed posesji”. Przeterminowane leki są i nadal będą zbierane w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy  ul. Szpitalnej 3 i w wybranych aptekach tj.: Apteka Prywatna –Anna Gajos- Jaworska przy ul. Wesoła 4 oraz „Niezapominajka” przy ul. Piłsudskiego 1.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi nadal będzie funkcjonował Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP).
Punkt mieści się przy ulicy M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony marketu INTER-MARCHE) i obsługiwany będzie w ramach umowy przez MPGO sp. z o.o w Krakowie.

W Punkcie tym zbierane będą: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych (od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych), odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 1100l objętości pojemnika na każdą nieruchomości jednorodzinną lub zagrodową/na każdy lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego/w ciągu jednego roku kalendarzowego. Przyjmowane będą jak dotychczas odpady komunalne ulegające biodegradacji – zielone z ogrodów i parków, przy czym pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów odpady drewna, będą przyjmowane tylko i wyłącznie w formie zrębków.

Do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych odpady powinny być dostarczane przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 oraz w soboty w godz. 7.00 do 12.00. Jeżeli ilość dostarczonych do Punktu odpadów będzie wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, to pracownik PZOP ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych odpadów lub przyjąć je za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym 

Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości ( w rozumieniu ustawy o u.c.p.) jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamieszkał na danej nieruchomości pierwszy mieszkaniec lub powstały na danej nieruchomości odpady komunalne.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wzór deklaracji jest do pobrania poniżej. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę Gminy metody.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014 r. zniosła natomiast obowiązek składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości  w przypadku zmiany stawki opłaty.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy i Miasta Miechów  zmienia się stawka w/w opłaty. Wysokość stawki wyniesie 9,50 zł. miesięcznie od jednej osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 16,50 zł miesięcznie od jednej osoby, gdy odpady będą oddawane jako zmieszane.

O wysokości opłaty za rok 2019 właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną powiadomieni stosownym pismem z Referatu Podatków
UG i M w Miechowie.

Osoby segregujące odpady płacą mniej. Segregacja jest korzystna także dla całego systemu.
Gmina jest, bowiem zobowiązana do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia odpadów ”bio” trafiających na składowiska. Nie osiągniecie wymaganych poziomów skutkować może nałożeniem na Gminę kary pieniężnej, którą nakłada w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Dla roku 2019 wartości te kształtują się następująco:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, – 40% ,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne), – 60 %,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 40%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PZOP);

3)    obsługi administracyjnej tego systemu;

4)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

Zestawienie przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania usług asenizacyjnych

1. ANJAR – Jarosław Czekaj – Strzeżów II nr 5 – tel. 668-049-457
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o. - ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów – tel. 41-383-11-19,
3. TOI TOI Polska sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22-614-59-79
4. WC Serwis sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32-278-45-31